Xin lỗi ! Anh chỉ là thằng sửa iPhone.

Xin lỗi ! Anh chỉ là thằng sửa iPhone.

Đúng thế, Anh chỉ là thằng làm nghề sửa iPhone, nghe qua tưởng nghề này hốt bạc lắm. Nhưng là Bạc cắc, hơn nữa lại còn bạc bẽo mặc dù đã làm bạc mặt mà vẫn không giàu lên được.Làm nghề sửa iPhone thật vất vả.Vâng nghề của anh có thể không cao.....

Xem tiếp